Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğine Dava Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hizmet süresi ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamayı düzenleyen maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına karşı önce yürütmenin durdurulması akabinde de iptali istemiyle dava açılmıştır. İşte dava dilekçesi:

27 Ekim 2012 Cumartesi 22:13
Bu haber 8513 kez okundu
Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğine Dava Açıldı
 


                                                                                    Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.


DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

 

Gönderilmek Üzere


NÖBETÇİ İDARE HUKUK MAHKEMESİNE

YOZGATDAVACI :
Salih xxxxx – [Vatandaşlık No : ] -

ADRES :  xxxx YOZGAT

GSM :  0 532 609 24 xx


DAVALI                               :Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlıklar/ANKARA

 

 

DAVA KONUSU :31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline karar verilmesi istemlidir.

TEBLİĞ TARİHİ :31.08.2012

AÇIKLAMALAR :

 

1- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2012 tarihli ve 28397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hizmet süresi ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamayı düzenleyen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yönetmeliğin 5.maddesinin yürürlükten kalkmasıyla, öğretmen atamalarında açıktan, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitlerinde devlet memuriyetindeki hizmet süresinin esas alınması uygulamasına son verilmiştir.

3- Bu düzenlemeyle, yönetmeliğin 12.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” hükmü ve aynı kapsamda atamayı düzenleyen 15.madde ve 17.maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, bundan sonra gerek Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ve gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının diğer hizmet sınıflarında görev yapanların öğretmenliğe atanmalarında devlet memuriyetindeki hizmet süresi dikkate alınmayacak bu şekilde öğretmenliğe atanacaklar da KPSS puanına göre atanabileceklerdir.

4- Diğer taraftan, öğretmenliğe ilk atamayı düzenleyen 13.maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklikle, asıl devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler de ilk atama kapsamında öğretmen atamalarına başvurabileceklerdir.

5- Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması üzerine Yönetmeliğin bununla ilgili 21.maddesinde yer alan 15 ibaresi ile (d) ve (e) bentleri, 22.maddesinin (c) bendi ve beşinci fıkrası ile 35.maddede yer alan ve 15.maddeye atıf yapan düzenlemeler değiştirilerek madde metninden çıkarılmıştır. Göreve devam eden Devlet memurları ile memuriyetten çekilmiş bulunan/sayılan kişilerin öğretmenliğe atanmaları için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri şart haline gelmiştir.

6- 3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğretmenlik B grubu kadrolar arasındadır. Ayrıca Danıştay 12.Dairenin 2007/763 Esas Sayılı kararına göre Öğretmenlik, B grubu kadrolar arasında kabul edilmiştir. Öğretmenlik kadrolarına başvuran memurlar eğitim fakültesi mezunu, öğretmenlik nitelikleri ve yeterliliklerini ispatlayan diplomalara haiz adaylardır. ÖSYM ve MEB, öğretmenlik niteliklerini sınayan kurumlar olamazlar. Bu konuda yetkili kurum üniversitelerdir. B grubu kadrolar için yapılan KPSS nitelik ölçmez, nitelikleri diploma ile kanıtlanmış adayları sıraya koyar. Sıraya koyma ihtiyacı, nitelik ölçme gereksiniminden değil, adayların fazlalığından ortaya çıkmaktadır. Sıraya koyma ihtiyacı, adayların fazlalığından ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yıllara göre öğretmen istihdamından da anlaşılmaktadır.

7- Devlet memurlarının, memurluklara atanma KPSS puanları incelendiğinde puanların çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. KPSS’nin hukuki dayanakları incelendiğinde, devlet memurlarının A grubu olmayan öğretmenlik gibi kadrolara geçişlerinde tekrar KPSS’ye girmelerine gerek olmadığı görülecektir. Müfettişlik, uzmanlık gibi özel mülakat gerektiren sınavlarda, KPSS puanının ön şart olarak gerektiği kabul edilmektedir. MEB ve ÖSYM’nin, eğitim fakültesi diplomasını denetleme, yeniden ölçme, değerlendirme gibi bir yetkisi, hakkı, görevi, sorumluluğu bulunmamaktadır. MEB ve ÖSYM, öğretmen adaylarının yeterlilik ve niteliklerini Üniversitelerin yetki alanını gasp ederek, sınayamazlar. MEB’in Ağustos-2012 atama kılavuzunda yaptığı gibi taban puan da belirlese; seneye uygulamaya koyacağı alan sınavı da yapsa, bunlar sıraya koyma işlemi olacak; hukuki ve bilimsel olarak meslek yeterliliği ölçecek kriter olamayacaktır. Kriter, diplomadır. Öğretmenliğe geçmek isteyen devlet memurları, öğretmenliğe kaynak programlardan mezun, yeterlilik ve nitelikleri diploma ile kanıtlanmış kişilerdir.

8- Öğretmenlik kadrolarına başvuran memurlar, Talim Terbiye Kurulu’nun belirlediği öğretmenliğe kaynak programlardan mezun, öğretmenlik nitelikleri ve yeterliliklerini ispatlayan diplomalara haiz adaylardır.
31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Devlet memurlarını KPSS’ye mecbur eden MEB’in son yıllarda yaptığı düşük puanlı atamalarından örnekler MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü web adresinde görülebilir. Örneğin, 3 Şubat 2012 tarihli atamada 22.947 puanla, 6 Temmuz 2011 tarihli atamada, 14.100 puanla öğretmen ataması yapılmıştır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra yapılan Ağustos-2012 atamalarında 31,138 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılmıştır. Mademki Milli Eğitim Bakanlığına göre KPSS, hizmet süresini kaldıracak kadar belirleyicidir, önemlidir, neden bu puanlarla atamalar kabul edilmiştir? Hizmet süresi ile KPSS farklı kriterlerdir. Birbirinden bağımsızdırlar. Aralarında geçişlilik, birbirini olumlu etkileyen içeriğe sahip değildirler. Hizmet süresi kriterinin kaldırılarak, memurların çok farklı bir kriter olan KPSS’ye mecbur tutulmaları, adaletli değildir. Hizmet süresi üstünlüğünün, KPSS’ye hiçbir katkısı yoktur.

9- İlk atama ve açıktan atama yoluyla atanan ile bizlerin arasında alınan ve sahip olunan temel formasyon eğitimi arasında ne fark var? Tek fark, onların işsiz olması ise, gerekçe yine makul görünmemektedir. Sonuçta bizim boşalttığımız kadroya bir başka aday tekrardan atanmaktadır. Bunu öğretmenlik bazında düşündüğümüzde ise, hadisenin izahı yine açıktır. Bizler bir eğitim neferiyiz ama öyle ya da böyle Milli Eğitim de değil de, bir başka kurumda iş hayatına başlamışız! Bizlerle onlar arasındaki tek fark bu. Her ikimiz de çok yüksek KPSS puanları ile atandığımıza ve aynı eğitim sürecinden geçirildiğimize göre, sorunun sebebi nerede yatmaktadır?

10- 2000 yılı İmam hatip lisesi mezuniyetimden sonra 2004 yılında ÖSYM’ce yapılan KPSS sonucu, 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na memur(din görevlisi) olarak atandım.4 Mart 2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde devlet memurlarının sadece hizmet süresi ile ‘‘Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk atama’’ ile öğretmenliğe başvurabileceği belirtilmiştir.
Memuriyete başladığımda, öğrenciliğimin devam etmekte olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden  mezun olduktan sonra memuriyetim devam ederken yürürlükteki atama ve yer değiştirme yönetmeliği gereği memuriyet hizmet süresine göre Kurumlar arası ilk atama olması nedeniyle 2011 yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika proğramına kayıt oldum ve 14.06.2012’de mezun olarak Biyoloji Öğretmenliğine hak kazandım. Kayıt yaptırdığım esnada, mevcut yönetmeliğe göre sadece hizmet süresi ile başvurulabiliyordu ve hizmet sürem 2011 yılında dahi diğer memurlara göre atanmak için çok uygundu.
6 Mayıs 2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde devlet memurlarının öğretmenliğe geçmek için ister hizmet süresi ile isterlerse KPSS ile başvurabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Kurumlar arası İlk Atama ile Açıktan İlk Atamaya genel kontenjanın %3’ü oranında kontenjan verilerek, bu atama çeşitlerinde iyileştirme yapılmıştır. Yine hizmet süresi Kurumlar arası İlk Atama devam etmekte ve atama sayısal verilerine bakıldığında hizmet sürem arttığı için mezun olunca kesinlikle atanacaktım. Ben, hizmet süresi esasına dayalı Kurumlar arası İlk Atamanın devam edeceği düşüncesiyle öğrenimime devam ettim. Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atamanın kaldırılması ile zarara uğramaktayım.


11- Milli Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün resmi web adresinde 2004 - 2011 arasında hizmet süresi ile yapılan Açıktan İlk Atama / Kurumlar arası ilk atamanın verileri bulunmaktadır. Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atama, yıllardır uygulanan atamalardır. Devlet memuru olan öğretmen adayları, öğrenim ve öğretmenlik mesleği ilgili planlamalarını, Milli Eğitim Bakanlığının Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliklerine göre yapmaktadırlar. Devlet memurları, zaten B grubu bir kadroya KPSS ile atanmışlardır. Aynı gruptaki bir kadro için tekrardan KPSS’ye girmeleri hakkaniyet dahilinde değildir.

12- Hizmet süresi ile atamanın devam edeceği düşüncesiyle, çeşitli nedenlerle memurluktan çekilip, “Açıktan İlk Atama’’ başvurusu için bekleme süresinin dolmasını bekleyen öğretmen adayları zor durumda kalmışlardır. Bekleme süresi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir yılı bulabilmektedir. Açıktan ilk atamayı kaldıran 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, KPSS sınavı yapıldıktan sonra yayınlanmıştır.

13- Yıllarca uygulanan ve 06.05.2010 tarihli Yönetmeliğe istinaden hizmet süresi ile gönül verdikleri öğretmenlik mesleğine geçmeleri akılcı ve olumlu bir sisteme bağlanan memurlar, sistemin aynen uygulanmaya devam edeceğini planlamaktaydı. Genel kontenjanın %3’ü kadar kontenjan ayrılan hizmet süresi ile ‘’Kurumlar arası İlk Atama’’ ile “Açıktan İlk Atama’’, öğretmen atamalarını olumsuz bir yönde etkilemediği gibi, memurlukta kazanılan tecrübelerin öğretmenlik ve idarecilikte çok olumlu katkılarının olacağı kesindir.
2006 tarihli Yönetmelikte devlet memurları sadece hizmet süresi ile başvurabiliyorken, 05.06.2010 tarihli yönetmelikte hizmet süresi ile KPSS isteğe bağlı seçenek haline getirilmiş, 31.08.2012 tarihli değişiklikle KPSS tek şart haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile memur hukuku ilkelerinin aksine memur haklarını daraltan bir uygulama yürürlüğe konmuştur. Bu durum uluslar arası sözleşme ve Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.
14- Hukuk devletinde, yönetmelik değişiklikleri keyfi, gerekçesiz yapılamaz, takdir hakkı sınırsız olamaz. 05.06.2010 tarihli Yönetmeliğe, herhangi bir itiraz da olmamıştır. Hukuk Devletinde, idarenin devamlılığı esas olup, kişilere bağlı bir yönetim anlayışı hüküm süremez. Milli Eğitim Bakanlığının web adresinde şu an ki Bakan’ın göreve başlama tarihi 06 Temmuz 2011 olarak gösterilmektedir. 2011 Ağustos Öğretmen atamalarında 05.06.2010 tarihli yönetmelikte belirtilen Açıktan İlk Atama ile Kurumlar arası ilk atama uygulanmış ve hizmet süresi üstünlüğü ile atama yapmıştır. Aynı Bakanlık yönetimi bir yıl sonra bu atama çeşitlerini kaldırmıştır. Bu sürede, kaldırılması için hangi gerekçeler oluşmuştur?
15- 06.05.2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Milli Sporcuların ataması başlıklı 16.maddesine göre Milli Sporcuların öğretmenliğe geçişleri düzenlenmiştir.
KPSS, Beden Eğitimi öğretmenliğine atanmada belirleyici olmamaktadır. Aynı KPSS, Devlet memurlarına şart olarak gösterilmektedir. Burada haksızlık ve eşitsizlik mevcuttur.
16- Davalı idarenin hizmet süresi ile atamayı kaldırarak memurlar için KPSS sınavını atanmaya tek koşul olarak ortaya koymasında hiçbir kamu yararı söz konusu değildir. Öğretmenliğe geçmek isteyen memurlar için hizmet süresi üstünlüğünün atamaya esas olması akılcıdır. Hizmet süresi üstünlüğü ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ile Açıktan İlk Atamanın kaldırılması, öğretmenliğe kaynak yükseköğretim kurumlarında eğitim gören, görevlerine devam eden devlet memurları ile görevlerinden çekilen/çekilmiş sayılan devlet memurlarını telafisi güç biçimde zarara uğratmaktadır. Hangi makul gerekçe ile Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamanın öğretmen atamasının kaldırıldığı anlaşılacak bir durum değildir.

17- Öğretmenliğe başvuruda yaş şartı 40 olup, tüm başvuru çeşitlerinde bu yaş sınırı aranmaktaydı. KPSS ilk atamaya başvuranın yaşı da 39, devlet memurunun yaşı da 39 olabilmektedir. KPSS ile atamaya başvuranın niteliği ile hizmet süresi ile başvuranın niteliği arasında yaştan dolayı farkın olacağını söylemek mantıklı değildir. Üstelik devlet memuru, memuriyetteki tecrübelerini, öğretmenliğe olumlu olarak taşıyabilmektedir.
MEB’in öne sürdüğü yaş ve nitelik nedenlerinin yanında, hizmet süresi ile atamanın kaldırılma sebebinin Danıştay 12.Daire Esas No:2008/8363 sayılı kararı olduğu ileri sürülmektedir. Karar öncesi, istifa eden memurlar sadece hizmet süresi ile başvurabiliyorken, karar sonrası KPSS ile başvurma hakkını da elde etmişlerdir. Kararın gereği 2010 tarihli Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde yapılmış ve isteyen memura ya da istifa etmiş memura hizmet süresi ile, isteyene KPSS ile başvurma hakkı verilmiştir. Danıştay kararı, bireysel başvuru sonucu alınmış, KPSS seçeneğinin de verilmesi karara bağlanmış ve uygulanmıştır. Hizmet süresi ile alımın kaldırılmasına yönelik bir karar değildir.

18- Danıştay 12.Dairesi 2008/8363 esas numaralı karar açıktan ilk atamadaki hizmet süresi uygulaması yerine KPSS puan üstünlüğü uygulaması için olup Kurumlar Arası İlk Atama konusunda alınmış herhangi bir karar yoktur. Durum böyle iken biz memur öğretmenler / öğretmen adayları olarak kararın yorumlarla genişletilerek kapsama alınmamıza karşıyız, bu durum bizi mağdur edecektir. Zaten biz Kurumlar Arası İlk Atamaya başvuracak memurların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KPSS’ye dahil edilmek istenmesi de kanunen bildiğiniz gibi mümkün değildir; çünkü 3/5/2002 No:24744 Nolu Resmi Gazete Yayımlanan KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK’te açıkça belirtildiği gibi KPSS İLK DEFA MEMUR OLARAK ATANACAKLARI kapsamaktadır. KPSS’de geçen Genel Yetenek / Genel Kültür gibi birçok konuyu başarıyla geçtikten sonra memur olarak atamamız yapılmış durumda. Bilindiği üzere KPSS ilk atanacak memur adayları için uygulanmaktadır. Kanunen mümkün olmadığından MEB dışında Türkiye’de böyle bir uygulamaya başvuran veya başvurmayı düşünen başkaca herhangi bir resmi kurum bulunmamaktadır. Söz konusu Danıştay kararıyla KPSS’ye girebilme şansımız oluşmuş; fakat MEB KPSS ile atanan memur öğretmenleri tekrar KPSS sınav şartına tabi tutması Devlet Personel Başkanlığının KPSS için hazırlanan mevzuatına aykırıdır.  Daha önce de hâlihazırda devam eden yönetmeliğe göre açıktan ilk atamaya KPSS ile de başvurulabilirken MEB eline yeni geçen bu kararı genelleyerek Kurumlar Arası İlk Atamayı da KPSS puan üstünlüğüne göre atama gibi bir düşünce içerisine girmiştir. 

19- Yapılan bu Yönetmelik değişikliği ile kazanılmış haklara saygı, haklı beklenti ve idareye güven ilkesi zedelenmiştir. Değişiklik öncesinde yürürlükte olan yönetmeliğe tabi olup da; bu yönetmelik çerçevesinde öğretmenliğe atanmak için hizmet süresinin dolmasını bekleyen hatta bu süreyi doldurmak için çok az bir günü kalmış olanların haklı beklentileri boşa çıkarılmış, kazanılmış hakları ellerinden alınmış ve mağdur edilmişlerdir.
Bu durumda olanlar bu yıl temmuz ayında yapılan KPSS sınavına girmediği için bu yönetmelik değişikliğine göre bir sonraki KPSS sınavına kadar bu haktan faydalanamayarak ikinci kez mağdur olacaklardır. Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu uygulamaya ilk defa tabi olacaklar açısından da bir önceki uygulamaya göre de ciddi hak kaybı yaşanacaktır.

20- Yönetmelikler yayımlandığı andan itibaren ileriye dönük hüküm ifade ettiğinden dolayı haklı beklenti, kazanılmış haklara saygı ve idareye güven ilkesi gereği, Bakanlığın yönetmelik değişikliğini hiçbir surette bu 40.000 kadrolu öğretmen ataması ve 31/08/2012 tarihinden önce kamuda memuriyete atanan memur öğretmenlere yönelik uygulanmaması gerekmektedir.

Yukarıda izah edilen hususlar nedeni ile 2577 sayılı yasanın 27.maddesi uyarınca ileride telafisi güç veya imkânsız zararların meydana gelmemesi ve hukuka aykırılığın açık olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararının verilmesi elzemdir. Takdir makamınızındır.

HUKUKİ DELİLLER :

 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Uluslar arası sözleşmeler, Anayasa, dava konusu işlem, sair deliller

SONUÇ VE TALEP :

Kamunun muhtelif kurumlarında memur olarak çalışan öğretmen adayları sosyo – ekonomik nedenlerle memur olmuş ya da memur olarak çalışırken, öğretmenlikle ilgili herhangi bir branşı okuyup da öğretmen olmak isteyen memurlar, her türlü zorluğa rağmen iş ve eğitimini birlikte yürüterek Üniversitelerin Öğretmen Yetiştiren programlarını okumak suretiyle bitirmiş ve bitirmek üzere olan, memur öğretmenler ya da öğretmen adayları olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesinin anlaşılmaz ve hukuki ölçülerle bağdaşmayan engelleriyle karşı karşıya kalmaktadır. 31.08.2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile 06.05.2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişiklerle devlet memurlarının öğretmenlik kadrolarına hizmet süresi üstünlüğü baz alınarak yapılan Kurumlar arası İlk atama ile Açıktan ilk atama yoluyla geçişini düzenleyen maddeler ile buna bağlı hakları içeren maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

MEB’in hizmet süresi ile atamayı kaldırma süreci ve zamanlaması, bir kamu idaresi için yakışık olmamaktadır. Kamuoyu ile paylaşılmadan, hukuk ve idari kuralların görgüden uzak işletilerek, yıllarca tanınan bir hakkı çelişkilere düşerek kaldırmak, demokrasiye yapılan büyük bir ayıptır. KPSS yapıldıktan sonra, KPSS puanını tek şart olarak ileri sürerek hizmet süresi ile atamayı kaldırması kazanılmış haklara saygı, haklı beklenti ve idareye güven ilkesi zedelenmiştir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı MEB tarafından Ağustos 2012 atamasında ve sonraki atamalarda biz memur öğretmenlere / memur öğretmen adaylarına mevcut olan %3 ve kurumlar arası kontenjanların boş kalması halinde bunun üç katı kadar atanabilme imkanının devam edilmesinin; yönetmelikler yayımlandığı tarihten itibaren ileriye dönük hüküm ifade ettiğinden dolayı haklı beklenti, kazanılmış haklara saygı ve idareye güven ilkesi gereği, Milli Eğitim Bakanlığın yönetmelik değişikliğini hiçbir surette bu 40.000 kadrolu öğretmen ataması ve 31.08.2012 tarihinden önce kamuda memuriyete atanan asıl/aday memur öğretmenlere yönelik uygulamamasının gerektiği kanaatindeyim.

Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin resen gözeteceği sair hususlar nedeni ile; 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması sebebiyle, dava konusu işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE; Tüm yargılama GİDERLERİNİN karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ile talep ederim.23.10.2012


 
                                                                                                Davacı

                                                      SALİH xxxxx


EKLER :

 Ek-1: 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Ek-2: Millî Eğitim Bakanlığı 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu

 Ek-3: 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik

 Ek-4: 3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

 Ek-5:  Mezuniyet Belgesi

 Ek-6: Pedagojik Formasyon Belgesi

 Ek-7: Hizmet Belgesi

 Ek-8:Atanmaya ilişkin dilekçeme Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden gelen cevap

 

 

Haber Kaynağı: Memurin Özel Haber

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv