Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğine Dava Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hizmet süresi ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamayı düzenleyen maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına karşı önce yürütmenin durdurulması akabinde de iptali istemiyle dava açılmıştır. İşte dava dilekçesi:

27 Ekim 2012 Cumartesi 22:13
Bu haber 9233 kez okundu
Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğine Dava Açıldı
 


                                                                                    Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.


DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

 

Gönderilmek Üzere


NÖBETÇİ İDARE HUKUK MAHKEMESİNE

YOZGATDAVACI :
Salih xxxxx – [Vatandaşlık No : ] -

ADRES :  xxxx YOZGAT

GSM :  0 532 609 24 xx


DAVALI                               :Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlıklar/ANKARA

 

 

DAVA KONUSU :31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline karar verilmesi istemlidir.

TEBLİĞ TARİHİ :31.08.2012

AÇIKLAMALAR :

 

1- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2012 tarihli ve 28397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hizmet süresi ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamayı düzenleyen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yönetmeliğin 5.maddesinin yürürlükten kalkmasıyla, öğretmen atamalarında açıktan, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitlerinde devlet memuriyetindeki hizmet süresinin esas alınması uygulamasına son verilmiştir.

3- Bu düzenlemeyle, yönetmeliğin 12.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” hükmü ve aynı kapsamda atamayı düzenleyen 15.madde ve 17.maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, bundan sonra gerek Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ve gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının diğer hizmet sınıflarında görev yapanların öğretmenliğe atanmalarında devlet memuriyetindeki hizmet süresi dikkate alınmayacak bu şekilde öğretmenliğe atanacaklar da KPSS puanına göre atanabileceklerdir.

4- Diğer taraftan, öğretmenliğe ilk atamayı düzenleyen 13.maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklikle, asıl devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler de ilk atama kapsamında öğretmen atamalarına başvurabileceklerdir.

5- Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması üzerine Yönetmeliğin bununla ilgili 21.maddesinde yer alan 15 ibaresi ile (d) ve (e) bentleri, 22.maddesinin (c) bendi ve beşinci fıkrası ile 35.maddede yer alan ve 15.maddeye atıf yapan düzenlemeler değiştirilerek madde metninden çıkarılmıştır. Göreve devam eden Devlet memurları ile memuriyetten çekilmiş bulunan/sayılan kişilerin öğretmenliğe atanmaları için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri şart haline gelmiştir.

6- 3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğretmenlik B grubu kadrolar arasındadır. Ayrıca Danıştay 12.Dairenin 2007/763 Esas Sayılı kararına göre Öğretmenlik, B grubu kadrolar arasında kabul edilmiştir. Öğretmenlik kadrolarına başvuran memurlar eğitim fakültesi mezunu, öğretmenlik nitelikleri ve yeterliliklerini ispatlayan diplomalara haiz adaylardır. ÖSYM ve MEB, öğretmenlik niteliklerini sınayan kurumlar olamazlar. Bu konuda yetkili kurum üniversitelerdir. B grubu kadrolar için yapılan KPSS nitelik ölçmez, nitelikleri diploma ile kanıtlanmış adayları sıraya koyar. Sıraya koyma ihtiyacı, nitelik ölçme gereksiniminden değil, adayların fazlalığından ortaya çıkmaktadır. Sıraya koyma ihtiyacı, adayların fazlalığından ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yıllara göre öğretmen istihdamından da anlaşılmaktadır.

7- Devlet memurlarının, memurluklara atanma KPSS puanları incelendiğinde puanların çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. KPSS’nin hukuki dayanakları incelendiğinde, devlet memurlarının A grubu olmayan öğretmenlik gibi kadrolara geçişlerinde tekrar KPSS’ye girmelerine gerek olmadığı görülecektir. Müfettişlik, uzmanlık gibi özel mülakat gerektiren sınavlarda, KPSS puanının ön şart olarak gerektiği kabul edilmektedir. MEB ve ÖSYM’nin, eğitim fakültesi diplomasını denetleme, yeniden ölçme, değerlendirme gibi bir yetkisi, hakkı, görevi, sorumluluğu bulunmamaktadır. MEB ve ÖSYM, öğretmen adaylarının yeterlilik ve niteliklerini Üniversitelerin yetki alanını gasp ederek, sınayamazlar. MEB’in Ağustos-2012 atama kılavuzunda yaptığı gibi taban puan da belirlese; seneye uygulamaya koyacağı alan sınavı da yapsa, bunlar sıraya koyma işlemi olacak; hukuki ve bilimsel olarak meslek yeterliliği ölçecek kriter olamayacaktır. Kriter, diplomadır. Öğretmenliğe geçmek isteyen devlet memurları, öğretmenliğe kaynak programlardan mezun, yeterlilik ve nitelikleri diploma ile kanıtlanmış kişilerdir.

8- Öğretmenlik kadrolarına başvuran memurlar, Talim Terbiye Kurulu’nun belirlediği öğretmenliğe kaynak programlardan mezun, öğretmenlik nitelikleri ve yeterliliklerini ispatlayan diplomalara haiz adaylardır.
31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Devlet memurlarını KPSS’ye mecbur eden MEB’in son yıllarda yaptığı düşük puanlı atamalarından örnekler MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü web adresinde görülebilir. Örneğin, 3 Şubat 2012 tarihli atamada 22.947 puanla, 6 Temmuz 2011 tarihli atamada, 14.100 puanla öğretmen ataması yapılmıştır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra yapılan Ağustos-2012 atamalarında 31,138 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılmıştır. Mademki Milli Eğitim Bakanlığına göre KPSS, hizmet süresini kaldıracak kadar belirleyicidir, önemlidir, neden bu puanlarla atamalar kabul edilmiştir? Hizmet süresi ile KPSS farklı kriterlerdir. Birbirinden bağımsızdırlar. Aralarında geçişlilik, birbirini olumlu etkileyen içeriğe sahip değildirler. Hizmet süresi kriterinin kaldırılarak, memurların çok farklı bir kriter olan KPSS’ye mecbur tutulmaları, adaletli değildir. Hizmet süresi üstünlüğünün, KPSS’ye hiçbir katkısı yoktur.

9- İlk atama ve açıktan atama yoluyla atanan ile bizlerin arasında alınan ve sahip olunan temel formasyon eğitimi arasında ne fark var? Tek fark, onların işsiz olması ise, gerekçe yine makul görünmemektedir. Sonuçta bizim boşalttığımız kadroya bir başka aday tekrardan atanmaktadır. Bunu öğretmenlik bazında düşündüğümüzde ise, hadisenin izahı yine açıktır. Bizler bir eğitim neferiyiz ama öyle ya da böyle Milli Eğitim de değil de, bir başka kurumda iş hayatına başlamışız! Bizlerle onlar arasındaki tek fark bu. Her ikimiz de çok yüksek KPSS puanları ile atandığımıza ve aynı eğitim sürecinden geçirildiğimize göre, sorunun sebebi nerede yatmaktadır?

10- 2000 yılı İmam hatip lisesi mezuniyetimden sonra 2004 yılında ÖSYM’ce yapılan KPSS sonucu, 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na memur(din görevlisi) olarak atandım.4 Mart 2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde devlet memurlarının sadece hizmet süresi ile ‘‘Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk atama’’ ile öğretmenliğe başvurabileceği belirtilmiştir.
Memuriyete başladığımda, öğrenciliğimin devam etmekte olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden  mezun olduktan sonra memuriyetim devam ederken yürürlükteki atama ve yer değiştirme yönetmeliği gereği memuriyet hizmet süresine göre Kurumlar arası ilk atama olması nedeniyle 2011 yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika proğramına kayıt oldum ve 14.06.2012’de mezun olarak Biyoloji Öğretmenliğine hak kazandım. Kayıt yaptırdığım esnada, mevcut yönetmeliğe göre sadece hizmet süresi ile başvurulabiliyordu ve hizmet sürem 2011 yılında dahi diğer memurlara göre atanmak için çok uygundu.
6 Mayıs 2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde devlet memurlarının öğretmenliğe geçmek için ister hizmet süresi ile isterlerse KPSS ile başvurabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Kurumlar arası İlk Atama ile Açıktan İlk Atamaya genel kontenjanın %3’ü oranında kontenjan verilerek, bu atama çeşitlerinde iyileştirme yapılmıştır. Yine hizmet süresi Kurumlar arası İlk Atama devam etmekte ve atama sayısal verilerine bakıldığında hizmet sürem arttığı için mezun olunca kesinlikle atanacaktım. Ben, hizmet süresi esasına dayalı Kurumlar arası İlk Atamanın devam edeceği düşüncesiyle öğrenimime devam ettim. Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atamanın kaldırılması ile zarara uğramaktayım.


11- Milli Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün resmi web adresinde 2004 - 2011 arasında hizmet süresi ile yapılan Açıktan İlk Atama / Kurumlar arası ilk atamanın verileri bulunmaktadır. Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atama, yıllardır uygulanan atamalardır. Devlet memuru olan öğretmen adayları, öğrenim ve öğretmenlik mesleği ilgili planlamalarını, Milli Eğitim Bakanlığının Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliklerine göre yapmaktadırlar. Devlet memurları, zaten B grubu bir kadroya KPSS ile atanmışlardır. Aynı gruptaki bir kadro için tekrardan KPSS’ye girmeleri hakkaniyet dahilinde değildir.

12- Hizmet süresi ile atamanın devam edeceği düşüncesiyle, çeşitli nedenlerle memurluktan çekilip, “Açıktan İlk Atama’’ başvurusu için bekleme süresinin dolmasını bekleyen öğretmen adayları zor durumda kalmışlardır. Bekleme süresi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir yılı bulabilmektedir. Açıktan ilk atamayı kaldıran 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, KPSS sınavı yapıldıktan sonra yayınlanmıştır.

13- Yıllarca uygulanan ve 06.05.2010 tarihli Yönetmeliğe istinaden hizmet süresi ile gönül verdikleri öğretmenlik mesleğine geçmeleri akılcı ve olumlu bir sisteme bağlanan memurlar, sistemin aynen uygulanmaya devam edeceğini planlamaktaydı. Genel kontenjanın %3’ü kadar kontenjan ayrılan hizmet süresi ile ‘’Kurumlar arası İlk Atama’’ ile “Açıktan İlk Atama’’, öğretmen atamalarını olumsuz bir yönde etkilemediği gibi, memurlukta kazanılan tecrübelerin öğretmenlik ve idarecilikte çok olumlu katkılarının olacağı kesindir.
2006 tarihli Yönetmelikte devlet memurları sadece hizmet süresi ile başvurabiliyorken, 05.06.2010 tarihli yönetmelikte hizmet süresi ile KPSS isteğe bağlı seçenek haline getirilmiş, 31.08.2012 tarihli değişiklikle KPSS tek şart haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile memur hukuku ilkelerinin aksine memur haklarını daraltan bir uygulama yürürlüğe konmuştur. Bu durum uluslar arası sözleşme ve Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.
14- Hukuk devletinde, yönetmelik değişiklikleri keyfi, gerekçesiz yapılamaz, takdir hakkı sınırsız olamaz. 05.06.2010 tarihli Yönetmeliğe, herhangi bir itiraz da olmamıştır. Hukuk Devletinde, idarenin devamlılığı esas olup, kişilere bağlı bir yönetim anlayışı hüküm süremez. Milli Eğitim Bakanlığının web adresinde şu an ki Bakan’ın göreve başlama tarihi 06 Temmuz 2011 olarak gösterilmektedir. 2011 Ağustos Öğretmen atamalarında 05.06.2010 tarihli yönetmelikte belirtilen Açıktan İlk Atama ile Kurumlar arası ilk atama uygulanmış ve hizmet süresi üstünlüğü ile atama yapmıştır. Aynı Bakanlık yönetimi bir yıl sonra bu atama çeşitlerini kaldırmıştır. Bu sürede, kaldırılması için hangi gerekçeler oluşmuştur?
15- 06.05.2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Milli Sporcuların ataması başlıklı 16.maddesine göre Milli Sporcuların öğretmenliğe geçişleri düzenlenmiştir.
KPSS, Beden Eğitimi öğretmenliğine atanmada belirleyici olmamaktadır. Aynı KPSS, Devlet memurlarına şart olarak gösterilmektedir. Burada haksızlık ve eşitsizlik mevcuttur.
16- Davalı idarenin hizmet süresi ile atamayı kaldırarak memurlar için KPSS sınavını atanmaya tek koşul olarak ortaya koymasında hiçbir kamu yararı söz konusu değildir. Öğretmenliğe geçmek isteyen memurlar için hizmet süresi üstünlüğünün atamaya esas olması akılcıdır. Hizmet süresi üstünlüğü ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ile Açıktan İlk Atamanın kaldırılması, öğretmenliğe kaynak yükseköğretim kurumlarında eğitim gören, görevlerine devam eden devlet memurları ile görevlerinden çekilen/çekilmiş sayılan devlet memurlarını telafisi güç biçimde zarara uğratmaktadır. Hangi makul gerekçe ile Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamanın öğretmen atamasının kaldırıldığı anlaşılacak bir durum değildir.

17- Öğretmenliğe başvuruda yaş şartı 40 olup, tüm başvuru çeşitlerinde bu yaş sınırı aranmaktaydı. KPSS ilk atamaya başvuranın yaşı da 39, devlet memurunun yaşı da 39 olabilmektedir. KPSS ile atamaya başvuranın niteliği ile hizmet süresi ile başvuranın niteliği arasında yaştan dolayı farkın olacağını söylemek mantıklı değildir. Üstelik devlet memuru, memuriyetteki tecrübelerini, öğretmenliğe olumlu olarak taşıyabilmektedir.
MEB’in öne sürdüğü yaş ve nitelik nedenlerinin yanında, hizmet süresi ile atamanın kaldırılma sebebinin Danıştay 12.Daire Esas No:2008/8363 sayılı kararı olduğu ileri sürülmektedir. Karar öncesi, istifa eden memurlar sadece hizmet süresi ile başvurabiliyorken, karar sonrası KPSS ile başvurma hakkını da elde etmişlerdir. Kararın gereği 2010 tarihli Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde yapılmış ve isteyen memura ya da istifa etmiş memura hizmet süresi ile, isteyene KPSS ile başvurma hakkı verilmiştir. Danıştay kararı, bireysel başvuru sonucu alınmış, KPSS seçeneğinin de verilmesi karara bağlanmış ve uygulanmıştır. Hizmet süresi ile alımın kaldırılmasına yönelik bir karar değildir.

18- Danıştay 12.Dairesi 2008/8363 esas numaralı karar açıktan ilk atamadaki hizmet süresi uygulaması yerine KPSS puan üstünlüğü uygulaması için olup Kurumlar Arası İlk Atama konusunda alınmış herhangi bir karar yoktur. Durum böyle iken biz memur öğretmenler / öğretmen adayları olarak kararın yorumlarla genişletilerek kapsama alınmamıza karşıyız, bu durum bizi mağdur edecektir. Zaten biz Kurumlar Arası İlk Atamaya başvuracak memurların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KPSS’ye dahil edilmek istenmesi de kanunen bildiğiniz gibi mümkün değildir; çünkü 3/5/2002 No:24744 Nolu Resmi Gazete Yayımlanan KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK’te açıkça belirtildiği gibi KPSS İLK DEFA MEMUR OLARAK ATANACAKLARI kapsamaktadır. KPSS’de geçen Genel Yetenek / Genel Kültür gibi birçok konuyu başarıyla geçtikten sonra memur olarak atamamız yapılmış durumda. Bilindiği üzere KPSS ilk atanacak memur adayları için uygulanmaktadır. Kanunen mümkün olmadığından MEB dışında Türkiye’de böyle bir uygulamaya başvuran veya başvurmayı düşünen başkaca herhangi bir resmi kurum bulunmamaktadır. Söz konusu Danıştay kararıyla KPSS’ye girebilme şansımız oluşmuş; fakat MEB KPSS ile atanan memur öğretmenleri tekrar KPSS sınav şartına tabi tutması Devlet Personel Başkanlığının KPSS için hazırlanan mevzuatına aykırıdır.  Daha önce de hâlihazırda devam eden yönetmeliğe göre açıktan ilk atamaya KPSS ile de başvurulabilirken MEB eline yeni geçen bu kararı genelleyerek Kurumlar Arası İlk Atamayı da KPSS puan üstünlüğüne göre atama gibi bir düşünce içerisine girmiştir. 

19- Yapılan bu Yönetmelik değişikliği ile kazanılmış haklara saygı, haklı beklenti ve idareye güven ilkesi zedelenmiştir. Değişiklik öncesinde yürürlükte olan yönetmeliğe tabi olup da; bu yönetmelik çerçevesinde öğretmenliğe atanmak için hizmet süresinin dolmasını bekleyen hatta bu süreyi doldurmak için çok az bir günü kalmış olanların haklı beklentileri boşa çıkarılmış, kazanılmış hakları ellerinden alınmış ve mağdur edilmişlerdir.
Bu durumda olanlar bu yıl temmuz ayında yapılan KPSS sınavına girmediği için bu yönetmelik değişikliğine göre bir sonraki KPSS sınavına kadar bu haktan faydalanamayarak ikinci kez mağdur olacaklardır. Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu uygulamaya ilk defa tabi olacaklar açısından da bir önceki uygulamaya göre de ciddi hak kaybı yaşanacaktır.

20- Yönetmelikler yayımlandığı andan itibaren ileriye dönük hüküm ifade ettiğinden dolayı haklı beklenti, kazanılmış haklara saygı ve idareye güven ilkesi gereği, Bakanlığın yönetmelik değişikliğini hiçbir surette bu 40.000 kadrolu öğretmen ataması ve 31/08/2012 tarihinden önce kamuda memuriyete atanan memur öğretmenlere yönelik uygulanmaması gerekmektedir.

Yukarıda izah edilen hususlar nedeni ile 2577 sayılı yasanın 27.maddesi uyarınca ileride telafisi güç veya imkânsız zararların meydana gelmemesi ve hukuka aykırılığın açık olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararının verilmesi elzemdir. Takdir makamınızındır.

HUKUKİ DELİLLER :

 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Uluslar arası sözleşmeler, Anayasa, dava konusu işlem, sair deliller

SONUÇ VE TALEP :

Kamunun muhtelif kurumlarında memur olarak çalışan öğretmen adayları sosyo – ekonomik nedenlerle memur olmuş ya da memur olarak çalışırken, öğretmenlikle ilgili herhangi bir branşı okuyup da öğretmen olmak isteyen memurlar, her türlü zorluğa rağmen iş ve eğitimini birlikte yürüterek Üniversitelerin Öğretmen Yetiştiren programlarını okumak suretiyle bitirmiş ve bitirmek üzere olan, memur öğretmenler ya da öğretmen adayları olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesinin anlaşılmaz ve hukuki ölçülerle bağdaşmayan engelleriyle karşı karşıya kalmaktadır. 31.08.2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile 06.05.2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişiklerle devlet memurlarının öğretmenlik kadrolarına hizmet süresi üstünlüğü baz alınarak yapılan Kurumlar arası İlk atama ile Açıktan ilk atama yoluyla geçişini düzenleyen maddeler ile buna bağlı hakları içeren maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

MEB’in hizmet süresi ile atamayı kaldırma süreci ve zamanlaması, bir kamu idaresi için yakışık olmamaktadır. Kamuoyu ile paylaşılmadan, hukuk ve idari kuralların görgüden uzak işletilerek, yıllarca tanınan bir hakkı çelişkilere düşerek kaldırmak, demokrasiye yapılan büyük bir ayıptır. KPSS yapıldıktan sonra, KPSS puanını tek şart olarak ileri sürerek hizmet süresi ile atamayı kaldırması kazanılmış haklara saygı, haklı beklenti ve idareye güven ilkesi zedelenmiştir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı MEB tarafından Ağustos 2012 atamasında ve sonraki atamalarda biz memur öğretmenlere / memur öğretmen adaylarına mevcut olan %3 ve kurumlar arası kontenjanların boş kalması halinde bunun üç katı kadar atanabilme imkanının devam edilmesinin; yönetmelikler yayımlandığı tarihten itibaren ileriye dönük hüküm ifade ettiğinden dolayı haklı beklenti, kazanılmış haklara saygı ve idareye güven ilkesi gereği, Milli Eğitim Bakanlığın yönetmelik değişikliğini hiçbir surette bu 40.000 kadrolu öğretmen ataması ve 31.08.2012 tarihinden önce kamuda memuriyete atanan asıl/aday memur öğretmenlere yönelik uygulamamasının gerektiği kanaatindeyim.

Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin resen gözeteceği sair hususlar nedeni ile; 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması sebebiyle, dava konusu işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE; Tüm yargılama GİDERLERİNİN karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ile talep ederim.23.10.2012


 
                                                                                                Davacı

                                                      SALİH xxxxx


EKLER :

 Ek-1: 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Ek-2: Millî Eğitim Bakanlığı 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu

 Ek-3: 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik

 Ek-4: 3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

 Ek-5:  Mezuniyet Belgesi

 Ek-6: Pedagojik Formasyon Belgesi

 Ek-7: Hizmet Belgesi

 Ek-8:Atanmaya ilişkin dilekçeme Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden gelen cevap

 

 

Haber Kaynağı: Memurin Özel Haber

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 182 yorum mevcut

  • KADİR 12 ay önce yorumlandı

   yillardir kanayan ve bu kadar insanin mağduriyetinin giderilmesi cani gönülden istiyoruz.bizler sayin başbakanimiza vede cumhurbaşkanimiza gereken desteğimizi verdik..artik sira sizde sayin hükümet vede cumhurbaşkanimiz....

  • MESUT 12 ay önce yorumlandı

   bi̇tsi̇n artik bu adaletsi̇zli̇k

  • perpilll 12 ay önce yorumlandı

   artık sonuca bağlansın valla bıktık ya

  • serdar hoca @salih hoca 1 yıl önce yorumlandı

   kardeşim çok güzel belirtmişsin,bende senin gibi madurum ne yapmamız lazım bişeyler yapalım bu işi çözelim

  • serdar hoca @MUAMMER 1 yıl önce yorumlandı

   bu davada ne yapmamız gerek kardeş bende okudum çok doğru,bişeyler yapalım

  • MUAMMER @salih hoca 1 yıl önce yorumlandı

   sali̇h hocam dava ne durumda umutlanalimmi

  • ömerdinçerebedduacom 2 yıl önce yorumlandı

   salih hocam hala mı bi sonuç yok ?

  • salih hoca 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar iletişime geçmek isteyenler varsa,ankarada buluşalım..

  • Kadir Hakkı YILMAZ 2 yıl önce yorumlandı

   böle adeletsizlik olurmu...devlete memurunu tekrardan kpss sınavına sokmakda neymiş...sizlere hakkımızı helal etmiyoruz.haydi arkadaşlar hep birlikte hakkımızıı yüce adalette arayalımm..elbette sizin sonunuz gelecek..sizlere verdiğimiz oylar zehir zıkkım olsun...

  • Bercem 2 yıl önce yorumlandı

   Meb duy sesimizi .....Bi bizmi gözüne battik. Diğer kurumlarda alımlar varken meb yok..Bu haksızlık. ...

  • ayşe 2 yıl önce yorumlandı

   bizlerde dört gözle olumlu sonuç gelsin diye bekliyoruz.

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   Danıştay adli tatile giriyormuş arkadaşlar bu dava ne zaman sonuçlanır ya artık takatim kalmadı bir şeyler yapalım arkadaşlar adli tatile girmeden sonuçlansın bu dava hayırlısı ile

  • erkan 2 yıl önce yorumlandı

   davanın danıştay no su kaç acaba

  • ayşe 2 yıl önce yorumlandı

   herhangi bir gelişme varmı

  • infidel 2 yıl önce yorumlandı

   salih hocam bende yozgatta çalışıyorum ama ankaralıyım. size nasıl ulaşabilirim? 4 gözle kararı bekliyoruz.

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   salih hocam bende ankarada çalışıyorm siz hangi kurumdasınız görüşmek üzereee

  • dost 2 yıl önce yorumlandı

   hayırlısı olsun hocam hakkınızda bu haklı davada inşaallah güzel gelişmeler olacaktir elbet

  • salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar takdir edersiniz ki istihare allah'a danışmak,istişare ise dostlara danışmak...bu nedenle istişare anlamında görüşmek isteyen olursa ben ankara tayin oldum..görüşebiliriz..

  • şevval hoca 2 yıl önce yorumlandı

   adaletin er geç tecelli edeceğine inanıyorum...nitekim geçmişte öyle oldu da...

  • salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar güzel şeyler olacak inşallah..bu arada ben ankara'ya nakil oldum..görüşmek isteyen arkadaşlar varsa görüşebiliriz..istişarelerde bulunabiliriz..

  • Ömer 2 yıl önce yorumlandı

   hangi forumdaymış ayşe hocam bilgi verirmisiniz

  • ayşe 2 yıl önce yorumlandı

   salih hocam danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdiği söyleniyor formlarda aslı varmı acaba

  • RAZİYE 2 yıl önce yorumlandı

   sonuç nedir

  • raziye 2 yıl önce yorumlandı

   bi haber varmı

  • NASIL ÜMİT VEREMEM @salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   salih hocam kazanmama ihtimali var mi? lütfen bilgi verin. sana ümit bağladık.

  • salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   ben kimseye ümit veremem tabiki..ben acizane uğraşıyorum..ve buradan da zaman zaman paylaşıyorum..

  • KURUMLARARASI KALDIRILMALIDIR 2 yıl önce yorumlandı

   sinavsiz öğretmen olunmasin. prestijli meslek olsun öğretmenlik

  • MİLLET ALAN SINAVIYLA UĞRAŞSIN, MEMURLAR SINAVSIZ ÖĞRETMEN OLMAK İSTESİN 2 yıl önce yorumlandı

   gözü açk çok ya bu memlekette.

  • SALIH HOCA KAYBETME İHTİMALİ VAR MI? @salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   ütfen ya sana umut bağladik kardeş, eğer kazanilmayacaksa derse başlayak

  • salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar dava açalı tam 6 ay oldu ve başka davalar da açıldı..onlarıda takip etmekteyim..bazı arkadaşlara bıkkınlık geldi,davayı takip etmeyi bıraktılar,davasını güncellemeyenler oldu..ancak dava yavaş ilerlemekte..inşaallah yakında hep beraber mutlu sonuca ulaşır ve sevdiğimz mesleğimize kavuşuruz..bakalım danıştay nasıl bir karar verecek..bu arada bana itibar edilmemesi gerektiğini yazan kişileri kale bile almıyorum..biz konuşmuyoruz,icraat yapıyoruz..kaybetsekte hukuk suzlukla,hukuki zemin de mücadele ediyoruz..bekleyip görelim mevlam neyler,neylerse güzel eyler..

  • Arkadaşlar Galip hocaya güvenin @Galip 2 yıl önce yorumlandı

   ben güveniyorum.

  • Galip 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar, salih hoca, diye başlık yazıp yorum yapan kişiye itibar etmeyiniz. buradan herkes istediği yorumu istediği şekilde yapıyor. o yüzden çok şeyler olacak gibi ne dediği belirsiz birisine inanmayın.

  • SINAV KAZANIYORSUN. TERCİH YAPIYORSUN @selami 2 yıl önce yorumlandı

   yerleşiyorsun.

  • SINAVSIZ ATAMAYA HAYIR @selami 2 yıl önce yorumlandı

   alan sinavina girme öğretmen ol, ne güzel dünya

  • selami 2 yıl önce yorumlandı

   öğretmelikte sınavı kazanıp atanmak nasıl oluyor. bilen banada anlatsın..2005 de ben 83 ile atanamadım..arkadaşım var kimya mezunu 93 ile atanamadı..ama 12 puanla öğretmen olanlar var.. şimdi kim kazandı sınavı? kapasite meselesine kimse girmesin.. herkes zahmet edip mevzuatı okuyup yorum yapsın.. bu kurumlararası hep vardı yeni icat olunmadı.kontenjan ayrı yapılıyor zaten.kadrolar ayrılıyor.olmasın iptal edilsin diyenler..ekmek meselesine girenler davanız kontenjanın arttırılması olacağına.milletin yasal hakkı olanın elinden alınmasını neden istiyorsunuz..kimin yanındasınız?

  • emel 2 yıl önce yorumlandı

   hayırlısı bu yıl sonuçlanırmı acaba dava salih bey avkatla görüştünüz mü iyi günler

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   bu yıl sonuçlanırmı acaba salih hocam bu konuda afkat ne diyor paylaşırsanız çoookkk seviniriz ona göre ya artık çalıştığım kurumdan çok bunaldım

  • macit @emel 2 yıl önce yorumlandı

   inşallah olumlu sonuçlanır. olumsuz sonuçlanırsa da bize kapak olur:)))

  • emel 2 yıl önce yorumlandı

   ya haklısınız hasan hocam dava bir sonuçlanırsa bu gibi dengesizlere kapak olur salih hocam sizden gelecek dava sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorrum iyi günler

  • Salih hoca umutlandık sayende, gözünü seveyim hayal kırıklığına uğratma bizi @salih hoca 2 yıl önce yorumlandı

   kpss ye de çalışmıyorum senin davayı görünce. kesin kazanılacak mı?

  • salih hoca 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar bekleyiniz..çok şeyler olacak..

  • Hasan 2 yıl önce yorumlandı

   emel hanım bunlar diye bir şey yok bu yorumları yapan bir tane sağlık sorunlu bir arkadaş var o kadar farklı nick lerle girerek yorumlar yapmakta kendisi; salih bey herhangi bir gelişme var mı paylaşırsanız seviniriz

  • BENDE KURUMLARARARSI YOLLA ÖĞRETMEN OLDUM. AMA KURUMLARARASININ KALDIRILMASINI DOĞRU BULUYORUM 2 yıl önce yorumlandı

   katilmiyorum

  • sınavsız atanmak isteyen bencildir @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   alın teriyle kpss 10 puan türün derece sağlayıp öğretmen olan değil.

  • Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılmas 2 yıl önce yorumlandı

   Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün

  • devletten her ay düzenli maaş alan insanların SINAVSIZ öğretmen yapılması binlerce öğretmen adayına haksızlıktır 2 yıl önce yorumlandı

   Bu yıl bildiğiniz gibi öğretmen adaylarına Genel Kültür+Genel yetenek ve Eğitim bilimleri sınavına ek olarak Alan sınavı da yapılacaktır. Binlerce öğretmen adayı alan sınavına girerken, devletten her ay düzenli maaş alan insanların SINAVSIZ öğretmen yapılması binlerce öğretmen adayına haksızlıktır

  • KURUMLARARASI YOLLA ÖĞRETMEN OLUNMASIN 2 yıl önce yorumlandı

   Devlet her yıl öğretmen alımını hem ihtiyaç nedeniyle hem de vatandaşlarına istihdam yaratmak için yapmaktadır. Bu durum bile kurumlararası yolla öğretmen olunmasının haksızlık olduğunun kanıtıdır. Binlerce öğretmen adayı dışarda işsiz beklerken, devletin kadrolu memurunu öğretmen yapması hem istihdam stratejisi ile çelişmekte hem de çalıştığı kurumları mağdur etmektedir.

  • Dışarda 300.000 öğretmen adayı beklerken, memur olarak atanmış, her yıl devletten düzenli maaş alan insanları KPSS ve ALAN sınavına girmeden öğretmen yapmak, üstelikte bunu ilk atama kontenjanından kesmek hakkani değildir. 2 yıl önce yorumlandı

   Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

  • Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ. Ömer Dinçer beyin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyden de bekliyoruz 2 yıl önce yorumlandı

   Kurumlararası Geçişe yıllardan beri atama kontenjanının % 10 luk kısmı ayrılmaktaydı. Çeşitli kurumlarda memur olarak görev yapanlar HİZMET PUANI İLE SINAVSIZ öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaktaydılar. Bu haksızlığa eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer bey yönetmelik çıkararak dur dedi. Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.
   Dışarda 300.000 öğretmen adayı beklerken, memur olarak atanmış, her yıl devletten düzenli maaş alan insanları KPSS ve ALAN sınavına girmeden öğretmen yapmak, üstelikte bunu ilk atama kontenjanından kesmek hakkani değildir.
   Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ. Ömer Dinçer beyin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyden de bekliyoruz.
   Saygılarımızla
   Atama Bekleyen Öğretmenler

  • KURUMLARARASINA KARŞIYIM. ZORLA ÇALIŞARAK ATANDIM. 2 yıl önce yorumlandı

   kazanamayan atanmasin. yazık ya okadar arkadaşım işsiz.

  • Sen öğretmeliği hiç kazanamayacağın için kurumlararası istiyorsun @@emel 2 yıl önce yorumlandı

   biz kazanacağız. kendimize güvenmesek sınava girmeyiz.

  • SINAVSIZ ÖĞRETMEN OLACAĞIM DİYORSUN BENCİL OLMUYORSUN, SINAVLA ÖĞRETMEN OLAN BENCİL OLUYOR ÖYLE Mİ? @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   kurumlarasinin haksizlik olduğunu herkes söylüyor. tek istediğimiz eşitlik. sınavsız öğretmen olunmasın

  • @emel 2 yıl önce yorumlandı

   bunlar zaten bu kafayla zor atanırlar :p biz kpss den yüksek puan almak için o kadar çalıştık bunlar ders çalışacaklarına internette memur öğretmenleri takip ediyorlar

  • ALİYE ÜNAL 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey davanin seyri ile ilgili bir gelişme var mi yazarsaniz sevinirim sendika afkatlari ne diyor cevap yazarsan sevinirim. iyi günler

  • emel 2 yıl önce yorumlandı

   biz zaten memuruz kardeşim atanamayan öğretmenler düşünsin

  • ülger hakyemez 2 yıl önce yorumlandı

   ya bırakın bu işleri işinize bakın

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   siz nasıl kazandınız öğretmen oldunuz merak ediyorum ya ya bir yıl önce yönetmeliği çıkarsadı biz zaten hazırlanacaktık arkadaşlar yapmayın sizin gibi bencil öğretmen odayı olacağıma hiç olmam daha iyi allah sizin gönlünüzü güzellik doldursun yazık ya yeni neslimiz sizin gibi kendini düşünen bencil öğretmenlere emenet yazık size çok açıyorum

  • hocam bunlar sınav kazanamayanlar @BERRA ÇELİK 2 yıl önce yorumlandı

   öğretmenliği kazanamamışlar. memur olmuşlar. şimdi de sınavsız öğretmen olmak istiyorlar. bunların ana hedefi atama bekleyenleri işsiz bırakmak.

  • Hasan 2 yıl önce yorumlandı

   davanın seyri ile ilgili bilgi verirmisiniz ne aşamada nezaman sonuçlanır tahmini bekleyen herkeze sabır

  • BERRA ÇELİK 2 yıl önce yorumlandı

   üzüldüm şimdi size her şey doğrumu şimdi 15 yil öncesinde ziraat mühendisliği mezunlari öğretmen olarak alindi adam en azindan öğretmenlik mezunu ve eminim sizin gibi çoğu insandan daha iyi öğretmen olur

  • BU DEVİRDE KURUMLARARASI MI OLUR YA. KALDIRILMALIDIR 2 yıl önce yorumlandı

   emeksiz yemek olmaz. b yi kazanip a ya göz dikmek olmaz. 1 kuruşa 10 ekmek alinmaz.

  • inşallah dediğiniz gibi olur hocam, kurumlararasının kaldırılması en iyi çözüm @alev özyurt 2 yıl önce yorumlandı

   kurumlararası ile öğretmen alıyorlar. onlar sonra öğretmenler niteliksiz deyip yakınıyorlar. baştan almasaydın.

  • Bir vatandaşını Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavına sokarken, diğerini SINAVSIZ sadece hizmet puanıyla öğretmen yapması hakkaniyete tersti 2 yıl önce yorumlandı

   Öğretmen olmak isteyen herkes ister atama bekleyen öğretmeler olsun ister kadrolu memurlar olsun KPSS sınavına girerek KPSS 10 puan türünden yeterli puanı alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarına eşit fırsatlar sunmalıdır. Bir vatandaşını Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavına sokarken, diğerini SINAVSIZ sadece hizmet puanıyla öğretmen yapması hakkaniyete terstir.

  • KURUMLARARASI SINAVSIZ ÖĞRETMEN ATAMASINA KARŞIYIZ 2 yıl önce yorumlandı

   lütfen sinav kazanan öğretmen olsun. sinavsiz öğretmenliğe hayir. bilgiyle öğretmen olunsun, hizmet puaniyla değil.

  • KURUMLARARASI LÜTFEN KALDIRILSIN 2 yıl önce yorumlandı

   devletten her ay düzenli maaş alan insanların sinavsiz öğretmen yapılması binlerce öğretmen adayına haksızlıktır.

  • devletten her ay düzenli maaş alan insanların SINAVSIZ öğretmen yapılması binlerce öğretmen adayına haksızlıktır. 2 yıl önce yorumlandı

   Bu yıl bildiğiniz gibi öğretmen adaylarına Genel Kültür+Genel yetenek ve Eğitim bilimleri sınavına ek olarak Alan sınavı da yapılacaktır. Binlerce öğretmen adayı alan sınavına girerken, devletten her ay düzenli maaş alan insanların SINAVSIZ öğretmen yapılması binlerce öğretmen adayına haksızlıktır.


   Devlet her yıl öğretmen alımını hem ihtiyaç nedeniyle hem de vatandaşlarına istihdam yaratmak için yapmaktadır. Bu durum bile kurumlararası yolla öğretmen olunmasının haksızlık olduğunun kanıtıdır. Binlerce öğretmen adayı dışarda işsiz beklerken, devletin kadrolu memurunu öğretmen yapması hem istihdam stratejisi ile çelişmekte hem de çalıştığı kurumları mağdur etmektedir.


   Öğretmen olmak isteyen herkes ister atama bekleyen öğretmeler olsun ister kadrolu memurlar olsun KPSS sınavına girerek KPSS 10 puan türünden yeterli puanı alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarına eşit fırsatlar sunmalıdır. Bir vatandaşını Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavına sokarken, diğerini SINAVSIZ sadece hizmet puanıyla öğretmen yapması hakkaniyete terstir

  • KURUMLARARASININ ATAMANIN HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM 2 yıl önce yorumlandı

   kurumlararasi yapilacaksa alan sinavi neden varki?
   hem alan sinavi yap, hem de siniavsiz öğretmen ata. bu ne perhiz ne lahana turşusu

  • Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ @salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ. Ömer Dinçer beyin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyden de bekliyoruz

  • Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ. Ömer Dinçer beyin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyden de bekliyoruz 2 yıl önce yorumlandı

   Kurumlararası Geçişe yıllardan beri atama kontenjanının % 10 luk kısmı ayrılmaktaydı. Çeşitli kurumlarda memur olarak görev yapanlar HİZMET PUANI İLE SINAVSIZ öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaktaydılar. Bu haksızlığa eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer bey yönetmelik çıkararak dur dedi. Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

   Dışarda 300.000 öğretmen adayı beklerken, memur olarak atanmış, her yıl devletten düzenli maaş alan insanları KPSS ve ALAN sınavına girmeden öğretmen yapmak, üstelikte bunu ilk atama kontenjanından kesmek hakkani değildir.

   Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ. Ömer Dinçer beyin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyden de bekliyoruz.

  • salih hoca.. 2 yıl önce yorumlandı

   buradaki bütün eleştirilere çok yakında dava sonucuyla cevap vereceğim arkadaşlar merak etmeyiniz..

  • eğitim bilimleri bilmeyen öğretmen olmasın 2 yıl önce yorumlandı

   genel kültür ve genel yetenek yapıp öğretmen olunmamalı. kurumlarasina hayir

  • osman 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar şu üst üste kurumlararasına hayır diye mesaj atan arkadaşı kaale almayın burası hukuk devleti hukuk ne derse o olur ki 657 ye göre de bu dava inşallah lehimize sonuçlanacak diğer arkadaşa da tavsiyemiz burada millete laf yetiştireceğine git kpss ye çalış istersen bir kampanya başlatıp biz atanmış memurların kpss kitaplarını ücretsiz sana hediye edelim :p

  • ÖĞRETMENLİĞİ KAZANSA MEMUR OLMAZDI @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   bunlar öğretmenliği kazanamayip memur olanlar hocam.

  • KURUMLARARASINA HAYIR 2 yıl önce yorumlandı

   Devlet her yıl öğretmen alımını hem ihtiyaç nedeniyle hem de vatandaşlarına istihdam yaratmak için yapmaktadır. Bu durum bile kurumlararası yolla öğretmen olunmasının haksızlık olduğunun kanıtıdır. Binlerce öğretmen adayı dışarda işsiz beklerken, devletin kadrolu memurunu öğretmen yapması hem istihdam stratejisi ile çelişmekte hem de çalıştığı kurumları mağdur etmektedir

  • Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün. @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   Kurumlar Arası Geçişe yıllardan beri atama kontenjanının % 10′luk kısmı ayrılmaktaydı. Çeşitli kurumlarda memur olarak görev yapanlar HİZMET PUANI İLE SINAVSIZ öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaktaydılar. Bu haksızlığa eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer bey yönetmelik çıkararak dur dedi. Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   galip hızımı alamadım otur ders çalış bu gidişle zor kazanırsın psikolojide senin durumuna ne dediyor bilmiyorum ama oturup çalışmalısınnnnn kardeşiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   ya arkadaşlar adam hem üniversiteden öğretmenliği kazanmış hemde memurluğu @çok garipsin galip allah yolunu açık etsin seni topluma kazandırsın sen bu gidişle zor öğrenmen olursun garip insan:::::)))))9

  • BİLGİN VARDI DA NEDEN ÖĞRETMENLİĞİ KAZANAMADIN @Galip 2 yıl önce yorumlandı

   çalişmalisin.

  • HAKSIZLIK SINAVSIZ, ÖĞRETMEN OLUNMASIDIR @ali ünal 2 yıl önce yorumlandı

   sinavsiz öğretmen olunmasin

  • Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün. 2 yıl önce yorumlandı

   Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

  • Kurumlararasına karşıyız. sınavsız öğretmen olunmasın 2 yıl önce yorumlandı

   herkes sınavla öğretmen olsun

  • BİLGİSİZ DEMEMİN NEDENİ EĞİTİM BİLİRİNDE YETERİNCE BİLGİN YOK DEMEKKİ ÖĞRETMENLİK İÇİN YETERLİ PUANI ALAMAMIŞSIN 2 yıl önce yorumlandı

   genel kültür ve genel yetenekte ise bilgin çok fazlaymiş. tabiki bu sözüm lisans kpss ise geçerli. önlisans kpss ise geçerli değil. kpss 10 puan türünde yeterli puani almayan öğretmen olmasin

  • ali ünal 2 yıl önce yorumlandı

   kardeşim ben ankarada bakanlıkta memurum öğretmenlikte çok umrumda değil açıkçası kendi bakanlığımda öğretmen olurum ,bir haksızlık var biz onun peşindeyiz biz ,neden bahsediyorsunuz sadece türkiyede her şey doğru sadece kurumlar arası geçişmi haksızlık oturup kass çalışın yorumlar yazacağınıza biz zaten çalışıyoruz tuzumuz kuru (olumsuz yazanlara kapak olsun)

  • Galip @KURUMLARARASI YOLLA ÖĞRETMEN OLUNMASIN 2 yıl önce yorumlandı

   bize nasıl bilgisiz dersin ey karacahil. ey kendini bilmez, meb yalakası. bize diplomayı baban mı verdi?

  • Hakan @KURUMLARARASI YOLLA ÖĞRETMEN OLUNMASIN 2 yıl önce yorumlandı

   bilgisiz öğretmen ne demek? bunu nasıl söyleyebilirsiniz. ben üniversiteyi 1. bitirdim. bana nasıl bilgisiz dersin sen? ankara da memurum. kpss den 95 aldım. bana nasıl bilgisiz öğretmen dersin. bu hakkı nereden buluyorsun ey cahil kışi.

  • mert 2 yıl önce yorumlandı

   biz zaten yüksek puan alıp memur olmuşuzz..kurumlararası olmasada yine yüksek alırızz.ve ilk atamacılara rakibiz..kurumlararsında en azından sizin rakbiniz değildik .bilmeden yorumlar yapıyosunuz işiniz dahada zorlaştı haberiniz yok.

  • DANIŞTAYIN KURUMLARARASI KONUSUN DA BAKANLIĞI HAKLI BULMASINI BEKLİYORUZ 2 yıl önce yorumlandı

   sinav kazanamayan öğretmen olmasin

  • OKul öncesi artık iyi kontenjan almaz. KURUMLARARASINA HAYIR @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   ama yine avantajlı bir bölüm. sınavı kazanın öğretmen olun. sınavsız öğretmenliğe hayır.

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   son anda değişti yönetmelik kpss bile girmedik biz zaten girsek atanırız türkiyede 36 olmuşum kpss den 60 alamayacağım kardeşim okul öncesi öğretmenliği mezunuyum ben bizim canımızı yakan ikigün önce yönetmeliği değişytiriyorlar önceden değiştirselerdi hazırlanırdık kpss girerdik bilip bilmeden konuşuyorsunuz adamın ahsabını bozuyorsunuz

  • KPSS YE GİRECEZ MECBUR HOCAM @raziye 2 yıl önce yorumlandı

   çalişip kazanacaz

  • ALİYE HANIM KPSS 10 DA YETERLİ PUANI ALIP ÖĞRETMEN OLUN @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   sinavsiz atama yok artik. dost aci söyler

  • raziye 2 yıl önce yorumlandı

   sonuç nedir

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   biz zaten memur olmak için kpss puanı ile atanıyoruz . havadan memur olmuyoruz hem çalışıp hem okumak ne kadar zor siz biliyormusuz

  • KURUMLARARASI YOLLA ÖĞRETMEN OLUNMASIN 2 yıl önce yorumlandı

   bilgisiz öğretmen istemiyoruz

  • SINAVSIZ sadece hizmet puanıyla öğretmen yapması hakkaniyete terstir. 2 yıl önce yorumlandı

   Öğretmen olmak isteyen herkes ister atama bekleyen öğretmeler olsun ister kadrolu memurlar olsun KPSS sınavına girerek KPSS 10 puan türünden yeterli puanı alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarına eşit fırsatlar sunmalıdır. Bir vatandaşını Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavına sokarken, diğerini SINAVSIZ sadece hizmet puanıyla öğretmen yapması hakkaniyete terstir.

  • öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün. 2 yıl önce yorumlandı

   KURUMLARARASI YOLLA SINAVSIZ ÖĞRETMEN OLUNMASINA HAYIR
   Kurumlararası Geçişe yıllardan beri atama kontenjanının % 10 luk kısmı ayrılmaktaydı. Çeşitli kurumlarda memur olarak görev yapanlar HİZMET PUANI İLE SINAVSIZ öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaktaydılar. Bu haksızlığa eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer bey yönetmelik çıkararak dur dedi. Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

  • tarafsız olmak gerekirse bakanlık bu konuda HAKLI 2 yıl önce yorumlandı

   hizmet puaniyla öğretmen olunmaz.

  • kurumlararası yolla sınavsız öğretmen olunmamalı 2 yıl önce yorumlandı

   sınav kazanamayan öğretmen olmasın

  • kurumlararasına sınavsız öğretmenliğe hayır 2 yıl önce yorumlandı

   Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

  • Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün. 2 yıl önce yorumlandı

   Kurumlararası Geçişe yıllardan beri atama kontenjanının % 10 luk kısmı ayrılmaktaydı. Çeşitli kurumlarda memur olarak görev yapanlar HİZMET PUANI İLE SINAVSIZ öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaktaydılar. Bu haksızlığa eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer bey yönetmelik çıkararak dur dedi. Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.

  • Mert 2 yıl önce yorumlandı

   dava inş lehimize sonuçlanırr.atamaya son gün kala yapılan bu haksızlık son bulur inş.buyüzden sınava bile girmedik bu yapılan hatadan inş er yada gec dönülür..

  • MEMURLARIN SINAVSIZ ÖĞRETMENLİĞİ TALEP ETMESİ HAKKANİYETE TERSTİR 2 yıl önce yorumlandı

   memur öğretmen istemiyoruz. kpss 10 puan türüyle hakkiyla kazanmiş öğretmen istiyoruz

  • Kurumlararası yolla öğretmen olunmaz 2 yıl önce yorumlandı

   sınav kazanmadan öğretmen olunmamalı.

  • funda @......... 2 yıl önce yorumlandı

   bu konu ile ilgili bireysel dava açmak için eğitim-sen ile görüşmüştüm. sendikanin dava açtiğini öğrenince bireysel olarak dava açmaktan vazgeçmiştim.ancak zaman zaman yanliş mi yaptim acaba diye düşünmüyor değilim.salih arkadaşimi mücadelesinden dolayi tebrik ediyor sonuna kadar destekliyorum

  • Galip 2 yıl önce yorumlandı

   evet, hocamıza davasında maddi katkıda bulunabiliriz. destekliyoruz salih bey i bu haklı davasında.

  • aslı 2 yıl önce yorumlandı

   hocam sizi destekliyoruz...gerekirse dava masraflarına katkıda bulunabiliriz...

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar, http://forum.memurlar.net/konu/1775034/4.sayfa# adresinde şu anda forumda sağlam bilgiler alabilme şansımız çok. orada toplanırsak daha iyi olur. şu anda detaylı bilgi paylaşımları var. ayrıca farklı davalar da var.

  • SAYIN SİTE YETKİLİSİ LÜTFEN BUNU YAYINLAYIN 2 yıl önce yorumlandı

   Sayın Yetkili,
   KURUMLARARASI YOLLA SINAVSIZ ÖĞRETMEN OLUNMASINA HAYIR
   Kurumlararası Geçişe yıllardan beri atama kontenjanının % 10 luk kısmı ayrılmaktaydı. Çeşitli kurumlarda memur olarak görev yapanlar HİZMET PUANI İLE SINAVSIZ öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaktaydılar. Bu haksızlığa eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer bey yönetmelik çıkararak dur dedi. Çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştaya dava açıldı. Danıştayın çıkan yönetmeliği iptal edeceği ile ilgili çeşitli forumlarda söylentiler dolanmaktadır. İlk atama bekleyen öğretmenler tedirgindir. Lütfen öğretmenliğe kurumlar arası geçişin kapatılması Sayın Ömer Dinçer dönemindeki gibi kararlılıkla sürdürülsün.
   Dışarda 300.000 öğretmen adayı beklerken, memur olarak atanmış, her yıl devletten düzenli maaş alan insanları KPSS ve ALAN sınavına girmeden öğretmen yapmak, üstelikte bunu ilk atama kontenjanından kesmek hakkani değildir. Kurumlararası yolla SINAVSIZ sadece hizmet puanı kullanılarak öğretmen olunmasının ne kadar haksız bir uygulama olduğunu anlamak için şu örneği gör memiz yeterlidir;
   Örneğin 2011 yılı ağustos ayında 11.554 öğretmen ataması yapılmış.
   Matematik öğretmenliği branşına bu atama da 518 kontenjan verilmiş. Bunun 100 tanesi kurumlararası ilk atama ve kurumlararası yeniden atamaya gitmiş. İlk atamaya sadece 418 kontenjan kalmış.
   Bu yıl bildiğiniz gibi öğretmen adaylarına Genel Kültür+Genel yetenek ve Eğitim bilimleri sınavına ek olarak Alan sınavı da yapılacaktır. Binlerce öğretmen adayı alan sınavına girerken, devletten her ay düzenli maaş alan insanların SINAVSIZ öğretmen yapılması binlerce öğretmen adayına haksızlıktır.
   Devlet her yıl öğretmen alımını hem ihtiyaç nedeniyle hem de vatandaşlarına istihdam yaratmak için yapmaktadır. Bu durum bile kurumlararası yolla öğretmen olunmasının haksızlık olduğunun kanıtıdır. Binlerce öğretmen adayı dışarda işsiz beklerken, devletin kadrolu memurunu öğretmen yapması hem istihdam stratejisi ile çelişmekte hem de çalıştığı kurumları mağdur etmektedir.
   Öğretmen olmak isteyen herkes ister atama bekleyen öğretmeler olsun ister kadrolu memurlar olsun KPSS sınavına girerek KPSS 10 puan türünden yeterli puanı alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarına eşit fırsatlar sunmalıdır. Bir vatandaşını Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavına sokarken, diğerini SINAVSIZ sadece hizmet puanıyla öğretmen yapması hakkaniyete terstir.
   Öğretmenliğe KURUMLARASI GEÇİŞE HAYIR DİYORUZ. Ömer Dinçer beyin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyden de bekliyoruz.
   Saygılarımızla
   Atama Bekleyen Öğretmenler

  • fenci 2 yıl önce yorumlandı

   http://forum.memurlar.net/konu/1775034/3.sayfa
   arkadaşlar burda toplanıyoruz

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey bu yıliçerisinde dava sonuçlanırmı ,bilgi verirseniz çok sevinirim

  • sosy 2 yıl önce yorumlandı

   son durum hakkında bilgilendirirseniz müteşekkir oluruz...

  • raziye @Ali Osman 2 yıl önce yorumlandı

   son durum nedir acaba

  • Ali Osman 2 yıl önce yorumlandı

   davayı açan salih bey danıştay dava numarası varmı acaba versenizde danıştaydan bi sorgulasak dava ne aşamadaymış

  • fizikçi 2 yıl önce yorumlandı

   sayın bakanım ben 2004 yılında fizik öğretmenliğinden mezun oldum. meb'in fizik öğretmenliğine ayırdığı kontenjan 1 kişi-5 kişi gibi rakamlarda olduğu için bende hayat şartlarından dolayı bir kamu kurumunda memur olarak göreve başladım ve hayalim olan öğretmenliğe kavuşmak için hizmet esasına göre kurumlararası geçişi yıllardır beklemekteydim, fakat ansızın meb 1 günde kurumlararası ilk atama çeşidini kaldırdı.kpss ile öğretmenliğe geçiş yapın dendi. ancak fizikte yığılma o kadar fazlaki ve verilen kontenjanlar o kadar düşükkü, kpss ile atanmak neredeyse imkansız, hizmet gününü yıllardır beklediğimiz için yaşımız otuzbeşlerin üstünde. lütfen sayın bakan kurumlararası ilk atama çeşidini geri getirin tekrar. fizikten kontenjanları artırın. yaşımız 40 olmadan bizde en verimli olacağımız, eğitimini aldığımız öğretmenlikte başarılı ve mutlu olabilelim.

  • şefik 2 yıl önce yorumlandı

   galip hocam bir araya gelmemiz lazım. basın yayın vs yollarla meramımızı yetkili kişilere iletmemiz lazım yoksa bir sonuç çıkmaz.

  • metin 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar bir araya glmemiz lazım ve memramızı bir yerlere ulaştırmamız lazım.

  • Galip 2 yıl önce yorumlandı

   şu aralara danıştay meb in aldığı kararları bir bir durduruyor. kurumlar arası geçiş için de böyle bir şey olsa çok iyi olur. hakkımızı geri istiyoruz...

  • metin 2 yıl önce yorumlandı

   sayin site yöneticisi; memuröğretmenler mağdur başlığıyla bir haber yaparsanız çok iyi olur.

  • remzi 2 yıl önce yorumlandı

   sayin site yöneticisi bizim bu mağduriyetimizi sitenizde haber olarak verirseniz çok seviniriz.

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   memuröğretmneler, diye facebook sayfası açtım. oradan arkadaşları ekleyebiliriz. örgütlenmeyi daha iyi yaparız. herkesi bekliyoruz arkadaşlar. memruöğretmenler...

  • remzi 2 yıl önce yorumlandı

   bu işe öncülük edecek tek arkadaş salih beydir. umudumuz sen sin değerli hocam iyi haberler bekliyoruz.

  • nebi 2 yıl önce yorumlandı

   ilkay hanım ben bulduğum her siteye buldğum her yere imkanlarım dahilinde bir yazı, bir mesaj, bir yorum gönderiyorum. ama dedeğin gibi bu dağınık halde olan arkadaşları bir araya toplamamız lazım ki sesimizi duyural yoksa kendin çal kendin oyna misali. kısacası birlik ve beraberliğiğimizi sağlayacak bir meramımızı anlatacak bir öndere ihtiyaç vardır.

  • nebi 2 yıl önce yorumlandı

   ikay hanım bence "memuröğretmenler" olabilir

  • nebi 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar okuduğumuz okullarışimdi boşuna mı okuduk, bize yardım edecek kimse yokmu

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar facebook üzerinden platform kuracağım. destek ve önerilerinizi bekliyorum... mesela platformun adı ne olsun, ya da platform dışında başka neler yapabiliriz? bu tarz önerilerinizi buradan yaparsanız sevinirim. (ağustos ayına kadar üye sayımızı arttırıp bu haklı davasında salih bey e destek vermemiz gerek.)

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar salih bey, haklı. hemen facebook üzerinden örgütlenelim. ben bir platform kuracağım önümüzdeki hafta fakat öncelikle önerilerinizi bekliyorum. platform dışında memurlar.net, memurin.net, memurlar.biz, türk eğitim-sen, eğitim sen gibi önemli yerlere internette haber yapmalarını sağlayacağım. tanıdıklarım var. bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa lütfen benimle irtibata geçsinler...

  • remzi 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar haklı davamızı sonuna kadar savunalım. gerekli yerlere baş vuralım

  • SALİM 2 yıl önce yorumlandı

   hiç bir kurum, kurumlar arasi sinavla geçiş yokken neden meb sinavi dayatiyor bize

  • İSMAİL 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar mücadeleye davm

  • AHMET 2 yıl önce yorumlandı

   acaba kurumlar arasi öğretmenliği bekleyen kaç kişiyiz

  • rami 2 yıl önce yorumlandı

   değerli salih kardeş sayımız azımsanmayacak kadar fazla yeterki öncülük eden olsun

  • remzi @Küb_ra 2 yıl önce yorumlandı

   inşallah

  • umutlu 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşra bir platform oluşturmamız lazım yoksa sesimizi duyan olmaz.

  • salih.. 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar burası türkiye..davalar karınca hızıyla ilerlemekte..eğer bir hukuk devletinde yaşıyorsak,elimiz güçlü davayı kazanacağız..ama olası bir olumsuzluğa da hazır olalım..henüz dava devam etmekte..
   1-hukuki boyut gerekliydi ve onu yerine geitrdik..
   2-kamuoyu baskısı lazım velevki sayımız çok az yada elini taşın altına sokmak isteyen kişi az..armut piş ağzıma düşle bu iş olmaz..
   3-hepimiz yıllardır çalışan memur olmalarıma ve devletin işleyişini iyi bilmemize rağmen nasıl oluyorda,randevu almaktan aciz olabilyoruz..hiç kimsenin bakanlıkta,mecliste vs.tanıdığı yokmu arkadaşlar
   3--bir temsil grubu ile ankaraya bir çıkarma yapmamız lazım,,bunun için neler yapabiliriz?söz sizde..

  • Küb_ra 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey bu davanın lehinize sonuçlanacağına inanıyor musunuz???

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   çok sıkıldım artı ya ne zamana kadar sürer bu dava ya

  • ZEKİ 2 yıl önce yorumlandı

   çalıştığım yerde çok bunaldım ve öğretmenliğe gecmek istiyorum artık lütfen ya bir gelişme olursa paylaşın ddava acan arkadaş lütfen

  • mehmet 2 yıl önce yorumlandı

   hocam yüreğine emeğine sağlık bu kadar güzel yazılır dilekçe davamızı kazanacağız hayırlısıyla

  • razi 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey davanın seyri ile ilgili bilgi verirseniz seviniriz. pek çok kişi bu davadan ötürü size müteşekkir.

  • remzi 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar hep beraber harekt etmeliyiz. gerekli yerlere başvurmaliyiz. ağlamaya mem yok hesabı

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey, nabi avcı açıklama yaptı. kurumlar arası geçiş yapılmayacak, diye. mahkeme nasıl sonuçlanır? ya da dava ne zaman gündeme gelir. bize bilverir misin bu konuda?

  • l 2 yıl önce yorumlandı

   k

  • neşe @aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar nabi avcı kurumlar arası geçiş olmayacak herkes kpss ile atanacak diye açıklma yaptı... mahkeme sonucu umarım lehimize olur. ben de gelecek yıl türkçe öğretmenliğinden mezun olacam.... yolumuzu tıkadıklarını sanan kafasızlar emin olsunlar bizler kpss ile de atanacağız....

  • salih... 2 yıl önce yorumlandı

   beni izlemeye devam ediniz...

  • salih... 2 yıl önce yorumlandı

   beni izlemeye devam ediniz...

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey bende sizin yanınızdayım ve ankaradayım kime ulaşmamız lazım lütfen yazarsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   salih dostum, bu dava için tebrik ederim seni öncelikle. kurumlar arası geçiş için açmış olduğun davayı söndürmeye çalışan çevreler var. mebpersonel.com sitesi kara propaganda başlatmış durumda. kurumlar arası geçişe hayır, diye. arkadaşlar bu sitede yayınlanan haberin altına yorumlarınızı yapıp meb yalakası site editörüne gereken cevabı verin. saygılar...

  • salih... 2 yıl önce yorumlandı

   gerçekten benim ilkay hanım..sizi inandırmak için ne yapabilirim?eğitim seni arayabilirsiniz,ayrıca hukuki bilginizi de gözden geçirmeniz de yarar var..teşekkürler arkadaşlar

  • salih ... 2 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar evet davayı açan benim,her ne kadar inanmayanda olsa..bu arada eğitim seni de arayabilirsnz,aramayaın diyen yok..6 ay içinde sonuçlanır diye de bir kural söz konusu değil,takipteyim..fırsat buldukca buradan paylaşım yapacağım,ama öncelikle aktif harekete geçip ankaradan birileriyle görüşmemiz lazım..bunun için birlik olalım,benle bağlantıya geçmek isteyen varmi?ama sözde değil,özde birliktelik..bütün şartları zorlamalıyız..eğer dava olumsuz sonuçlanırsa,kurumlar arası geçiş artık tamamen bitmiş olacaktır..saygılar..

  • İlkay 2 yıl önce yorumlandı

   davanin sahibi olduğunu söyleyen kişi acaba gerçekte salih mi? eğitim-sen i arayalım gerçek bilgi almak için. benim bildiğim dava açıldıktan 6 ay içinde sonuçlanması gerektiğiydi. ama danıştay gündeme almadı henüz. her türlü bilgi ve paylaşımı buradan yaparsak daha iyi olur.

  • meb mağduru 2 yıl önce yorumlandı

   davanın sonucunu bende çok merakla bekliyorum.inşallah hakkımızda olumlu bir şekilde sonuçlanır.ve atamalar eskisi gibi hizmet puanına göre yapılmaya devam edilir.

  • Barış 2 yıl önce yorumlandı

   salih bey davanın seyri ile ilgili bilgi verirseniz seviniriz. pek çok kişi bu davadan ötürü size müteşekkir.

  • raziye 2 yıl önce yorumlandı

   dava ne zaman sonuçlanır

  • aliye ünal 2 yıl önce yorumlandı

   çalıştığım yerde çok bunaldım ve öğretmenliğe gecmek istiyorum artık lütfen ya bir gelişme olursa paylaşın ddava acan arkadaş lütfen

  • AYŞE 2 yıl önce yorumlandı

   işallah hakkimiz geri̇ verilir

  • aliye Ünal 2 yıl önce yorumlandı

   bende okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunuyum artık milli eğitime gecmek istiyorum varmı bir gelişme lütfen paylaşın çok sevinirim

  • ali osman @salih 2 yıl önce yorumlandı

   iyi günler salih bey dava ile ilgili herhangi bir gelişme oldu mu acaba mail adresim ali_osman_goler@hotmail.com iletişime geçebilirmiyiz

  • meral 2 yıl önce yorumlandı

   dava ne zaman sonuçlanır?????????????

  • ali osman 2 yıl önce yorumlandı

   iyi günler salih bey dava ile ilgili herhangi bir gelişme oldu mu acaba mail adresim ali_osman_goler@hotmail.com iletişime geçebilirmiyiz acaba

  • salih 2 yıl önce yorumlandı

   davayı açan benim arkadaşlar..

  • deniz 2 yıl önce yorumlandı

   bireysel ve sendikaların açtığı davalarla ilgili bir gelişme var mı?

  • Barış 3 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar ben de dün eğitim sen'in (312) 439 01 14 nolu numarasından arayıp 4 e tuşlayıp avukatları ile görüştüm telefona bakan avukat hanım davanın lehimize sonuçlanmasının zor olduğunu belirtti ve kurumlar arası atamanın tamamen kaldırılabileceğini ancak kurum içi atamanın sürebileceğinden bahsetti. yalnız anladığım kadarıyla en net bilgiyi de avukat mehmet rüştü tiryaki bey biliyormuş fakat ona ulaşamadım. sizlerden ricam siz de arayıp bilgi alın benim unuttuğum sorular olabilir konuyu anlamamız açısından soracağınız sorular mühim bilgi alıp burada paylaşırsanız sevinirim. mesela dün sormayı unuttum dava ne zaman sonuçlanır bunu öğrenirsek iyi olur.

  • İlkay 3 yıl önce yorumlandı

   eğitim sen dava açmıştı eylül 2012'de. 6 ay gibi bir sürede tamamlanır, demişti eğitim-sen avukatı. önümüzdeki ay dava sonuçlanabilir. dava sonucunu öğrenmek için eğitim sen hukuk bölümünü arayın. nette telefonu var. ben takip ediyorum. sonuç çıkarsa paylaşacağım buradan. halihazırda meb i batıran, insanların hayallerini suya düşüren ömer dinçer de gitti. umarım muvafık oluruz.

  • ÖMER F. 3 yıl önce yorumlandı

   bu dava bir çok kişiyi ilgilendiriyor lütfen sonucu burdan paylaşalım merakla bekliyoruz

  • f. sevim 3 yıl önce yorumlandı

   hocam yüreğine emeğine sağlık bu kadar güzel yazılır dilekçe davamızı kazanacağız hayırlısıyla inşallah...

  • ahmet al @Amaç amaç 3 yıl önce yorumlandı

   çok güzel olmuş bu haklı davamızı kazanırız inşallah dua edelim ve uğraşalım

  • aliye ünal 3 yıl önce yorumlandı

   bende madur oldum kurumlar arası geçiş yapmayı düşünürken hüsrana uğradım umarım davayı kazanırsınızda dualarımızı alırsınız çok teşekkür ederiz şimdiden hayırlısı olur umarım

  • hakan yılmaz 3 yıl önce yorumlandı

   bence sadece bir kişi değil yüzlerce kişi dava açmalı bu konuda.

  • smn 3 yıl önce yorumlandı

   dava kaç ayda sonuçlanır inşallahtez vakitte

  • smn 3 yıl önce yorumlandı

   dava kaç ayda sonuçlanır inşallahtez vakitte

  • ..... 3 yıl önce yorumlandı

   ben arkadaşımı tebrik ediyorum,çok güzel bir dava metni..ve kazanacağından da eminim...tebrikler hocam

  • ....... 3 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar çok yazık size,,dava açmadığınıza göre açan bu işe gönül vermiş,hukuksuzlukla mücadele için hem zamanını hemde parasını harcamış arkadaşımızı tebrik etmek yerine,bireysel davadan bişey olmaz diyorsunuz..çok yazık..

  • m.yeter 3 yıl önce yorumlandı

   eğitim sen zaten dava açtı
   inşallah olumlu olur

  • alev özyurt 3 yıl önce yorumlandı

   bireysel davaların olumlu sonuc vereceğini sanmam asıl bu davayı eğitim sen acmalıydı eğitimsen neden dava acmıyo :(((

  • alev 3 yıl önce yorumlandı

   ya kişisel olarak bişey olacagını zannetmiyorum sendikalar açmalı asıl davayı eğitim sen neden dava acmıyor:((

  • HAYATTA YETİŞMEZ 3 yıl önce yorumlandı

   yok hocam ya hayatta yetişmez en az üç dört yıl sürer

  • deniz 3 yıl önce yorumlandı

   arkadaşlar dava ne zaman sonuçlanır 2013 yetişirmi

  • zeyneppppppppppp 3 yıl önce yorumlandı

   çok güzelllllll

  • hayırlısı 3 yıl önce yorumlandı

   hadi bakalım herkese hayırlı olsun

  • ......... 3 yıl önce yorumlandı

   çooookkkk güzelllll

  • isim gereksiz 3 yıl önce yorumlandı

   helal olsun çok güzel yazmışsın

  • Amaç amaç 3 yıl önce yorumlandı

   helal olsun super yazılmış kesınlıkle haklısın bu haklı davandan vazgecme arkandayız

  TÜM YORUMLAR
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv